Καλλικλῆς: ὡς ἀεὶ ταὐτὰ λέγεις, ὦ Ʃώκρατες.

Ʃωκράτης: οὐ μόνον γε, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν.
Σὺ, ὁ ἀναγιγνώσκων τόδε τὸ σχόλιον, φίλησον τὸν Σωκράτην ὡς μάλιστα καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους οὐχ ἧττον φιλήσεις.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top