Συνέβη τῆς νυκτὸς, ὦ φίλοι, μετάλλαξις βολῶν μεταξύ νομοφυλάκων τε καὶ τεσσάρων ἀγνώστων ληστῶν πρὸς ἀλλήλους, οἳ ἐπεχείρουν τὴν θήκην τοῦ ΑΤΜ τραπέζης καταλῦσαι ἐν τῇ πόλει Αἰγίου.

Οἱ λῃσταὶ, φεύγοντες, πυρί ἐνέπρησαν τὴν ἅμαξαν, ᾗ ἐξέφυγον, ὡς ἐν εἰκόνι ὁρᾶτε..
Πῶς οὕτως ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες γεγόναμεν, ὦ φίλοι; Τίς πταίει;0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top