Τί μωροί τὰ νῦν ἐν ἡμῖν ὑπάρχουσι, ὦ φίλοι;

Ἀναγινώσκων ἄρτι ὅτι ἐν Τουρκίᾳ γάμους τῆς ἑξαετοῦς θυγατρὸς ὁ πατὴρ αὐτῆς ἐπετέλεσεν, πολλά ἐλυπήθην.
Καὶ ὁ γήμας τὸ νήπιον; Γεγονὼς τριάκοντα ἐτῶν, ὅς εὐθὺς τὴν παῖδα ἐκακοποίησεν! Ἄλλο ζῷον καὶ οὗτος!! Πῶς τοῦτο δυνατὸν ἐστιν; Τὸ παιδίον τοῦτο ἔτι θηλάστρῳ ἐχρῆτο!! Ἕξ ἐτῶν;
Εἶτα αἰτοῦσιν εἰσελθεῖν καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην ὡς χώρα οἱ ἄμουσοι!! Ποῖ ὁ εἰσαγγελεὺς ἐστιν;
Ἐς κόρακας ἄμουσοι ...
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top