Τοῦρκοι:

Ι. Βομβίσαντες λάθρα τό ἑαυτῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Προξενεῖον ἐν ἔτει 1955 καὶ πρόφασιν οὕτως εὑρόντες, ἐπίθεσιν τοῖς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἕλλησιν ἐποιήσαντο, ἵνα ἐξολοθρεύσωσιν αὐτοὺς. Τὰ γνωστὰ τοῖς πᾶσιν ὡς Σεπτεμβριανὰ..
ΙΙ. Πυρὶ λάθρα ἐνέπρησαν ἱερὰ τεμένη ἐν Κύπρῳ ἀπὸ τοῦ 1950 ἄχρι τοῦ 1970, βοῶντες ὡς οἱ Ἕλληνες αὐτὰ ἐνέπρησαν, ἵνα μίσος τοῖς καλουμένοις Τουρκοκυπρίοις πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἐμβάλωσιν.
ΙΙΙ.Ἐκ τῆς Συρίας βλήμασιν ἔβαλον τὴν Τουρκίαν ἵνα οὕτως, πρόφασιν ἔχοντες, εἰς τὴν Συρίαν εἰσβάλωσιν, ὅπερ καὶ ἐγένετο.
Ὡς ὁρᾶτε, πολλάκις τοιαῦται δόλιαι ἐνέργειαι γεγόνασιν...
Τῶν γὰρ ἀπαιδεύτων ἴδιον...0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top