Πρόσωπον πρὸς πρόσωπον μετὰ τῶν ληστῶν!! Στιγμὰς τρόμου καὶ φόβου ἐβίωσεν τῆς νυκτὸς εἷς πρεσβύτης ἐτῶν 79 ἐν τοῖς Ἄνω Λιοσίοις, ὅτε ἥκοντες τρεῖς ἄνδρες εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ πρὸς λῃστείαν εἰσέβαλον.

Οἱ κακοποιοὶ, ἀποκαλύπτοντες καλῶς τὰς ἑαυτῶν ὄψεις, διὰ σμικρῆς τινος παραθυρίδος εἰς τὴν οἰκίαν ἐγένοντο καὶ ἀντεστάθησαν πρὸς τὸν πρεσβύτην αἰτοῦντες βιαίως ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀργύρια ἤ ἄλλα ἀξιώματα..
Εἰς τέλος, ἥρπασαν ὀλίγα ἀργύρια καὶ ἕν ζεῦγος πεδίλων καὶ ἀπῆλθον. Ἡ ἔρευνα τῆς Ἑλληνικῆς νομοφυλακῆς πρὸς τὴν εὕρεσιν καὶ τὴν ἐπίληψιν αὐτῶν ἐν προκόπῃ ἔτι καὶ νῦν ἐστιν.
Λυπηρὸν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top