Τραγωδία ἐγένετο τῇ προτεραίᾳ, ὦ φίλοι, ἐν τῷ νοσοκομείῳ "Μεταξά" ἐν τῷ Πειραιεῖ, καθώς εἷς ἀσθενής ἐβουλήθη τέρμα τιθέναι τῷ βίῳ αὐτοῦ.
Κατὰ τὰ ῥηθέντα, ὁ 67χρονος ἐκπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἐξώστου τοῦ τετάρτου στέγους τοῦ Νοσοκομείου εἰς τὸ κενὸν ταχέως ἀπέθανεν. Λυπηρὸν..
Τίς οἶδεν τίνες δυστυχίαι τῷ ἀνθρώπῳ παρεγένοντο..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top