Πρό τινος χρόνου εἶπεν ὁ Γκουτέρες ἐξαίφνης ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ΟΗΕ τοιάδε:
«Ὁ Παλαιστινιακὸς δῆμος πολλά δεινὰ πέπονθεν ὑπὸ ἕξ καὶ πεντήκοντα χρόνων δυσχεροῦς κατοχῆς. Ἐν αὐτοῖς τοῖς χρόνοις, οἱ Παλαιστίνιοι εἶδον τοὺς Ἰουδαίους τὴν πατρῷαν γῆν αὐτῶν κατεσθίοντας ἀεὶ πρὸς τὰς ἑκάστοτε καινὰς ἐποικήσεις, μαστιγουμένην δεινῶς ὑπὸ τῆς βίας, τὴν οἰκονομίαν αὐτῶν ἀναιρουμένην, τοὺς πολίτας ἐξοικεῖσθαι καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν καθαιρουμένας»
Ποῖον δεινόν λόγον εἶπεν ὁ Γκουτέρες, ὦ φίλοι!! Εἰ ἀληθῆ ἐστιν ἅ εἶπεν, δεῖ αὐτίκα τὶ γενέσθαι.. Πάνυ λυπηρὸν..
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top