Ἰδοὺ, ὦ φίλοι, τί ἐν Ἱεραπέτρᾳ ἐγένετο ὅτε ἐπειράθη Κρής τις σταθμεῦσαι τὴν ἅμαξαν αὐτοῦ ὑπὸ ἐλαίαν. Ἡ χθὼν κατέπεσεν καὶ ἐφάνη μνῆμα ἀσύλητον τρισχιλίων πεντακοσίων ἐτῶν. Ἀπὸ τῶν χαλκοῦ χρόνων!!
Πόσους αἰῶνας παλαιά, ὦ φίλοι, ἡ τῆς Ἑλλάδος ἱστορία ἐστὶν; 
Τί, ὡς ἀληθῶς, ἂν πρῶτον μνησθῇ τις; τὴν δημοκρατίαν; τὰς τέχνας; τοὺς ἀγῶνας; τὰς ἐπιστήμας; Τὶ ἄραγε.. Θαυμαστὸν..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top