Μὴ πλανᾶσθε , ὦ φίλοι. Εἰ καὶ εὐδία ἥδε ἐστὶν, ὑετὸς τε καὶ κρύος ἐπέρχεται ἀλλὰ καὶ χιὼν ἐπιπέσει τῷ ἐπιγενομένῳ Σαββάτῳ τε καὶ Κυριακῇ καθὰ τοῖς μετεωρολόγοις προείρηται. Ἀνεχόμενοι οὖν ἔστε ἐπ’ ὀλίγον. 
Ἀγαθὴν ὑμῖν ἡμέραν εὔχομαι.. Χαίρετε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top