Αὕτη δοκεῖ, ὦ φὶλοι, εἶναι ἡ κάλλιστος πάντων τῶν ποτέ προγεγενημένων εἰκόνων ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐστὶν γὰρ ἡ τῆς γῆς ἀνατολὴ, ὡς ἀπὸ τῆς σελήνης φαίνεται.
Ὑπὸ τῶν ἀστροναυτῶν τοῦ Ἀπόλλωνος 8 ἡ εἰκών ἐλήφθη, ἐν οἷς καὶ ὁ Neil Armstrong ἧν, ὅτε τὸ πρῶτον ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς σελὴνης ἐν ἔτει 1968 παρεγένετο.
Ἡ εἰκών αὕτη ἀεὶ τοῖς ἀνθρώποις ὑπομνήσει τὸ μέγα τοῦτο ἔργον, τὸ τολμηρὸν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἐπὶ τῆς σελήνης ἐπιβῆναι ἔργον.
Τῶν γὰρ ἀνθρώπων ὄναρ ἀπὸ τοῦ πάνυ παλαιοῦ ἦν, ὅ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν εἰς ἀλήθειαν ἐπληρώθη.
Πεπεισμένος δὲ εἰμὶ, ὅτι οἱ μέλλοντες ἄνθρωποι ὄψονται τὴν Ἀνατολὴν τῆς γῆς καὶ ἐξ ἄλλων πλανητῶν, καὶ διὰ τί οὐχὶ καὶ ἐξ ἄλλων ἀστέρων κειμένων πολύ τῆς γῆς ἄποθεν. Γένοιτο..
Μέγα ἆθλον.. Μύρια εὖγε..0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top