Ὦ φίλοι, οὗτος ἦν ὁ μέγας Σωκράτης. Εἰς ἅπαντα πάντοτε μέγιστος!! 

Ὦ φίλοι, οἴδατε εἴ τι ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἀθήνᾳ ἦν ὅμοιον τῇ νῦν 'Μελαίνῃ Παρασκευῇ' (Black Friday); 
Εἰ ποτὲ ἐν τινι ἡμέρᾳ μόνον τοῦ ἔτους οἱ τιμαί τῶν πιπρασκομένων ἐγένοντο μικρότεραι τῶν συνήθων;

Καὶ τί ἂν ἔλεγεν ὁ Σωκράτης, εἴ τι τοιοῦτον ἔθος ἐθεώρει; Τί οὖν ἔλεγεν, ἰδών ποτὲ τὸ πλῆθος τῶν πιπρασκομένων ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐν τιμαῖς προσιταῖς; Ἴδωμεν οὖν τί περὶ τούτου ὁ Διογένης Λαέρτιος λέγει.

"Πολλάκις δ' ἀφορῶν εἰς τὰ πλήθη τῶν πιπρασκομένων ὁ Σωκράτης ἔλεγε πρὸς αὑτόν, « Πόσων ἐγὼ χρείαν οὐκ ἔχω.» "

Ὦ Σώκρατες, Σώκρατες..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top