Τῇ ἐνάτῃ Δεκεμβρίου, ὥρᾳ ἑπτὰ τῇ ἑσπέρᾳ. Ἆράγε ἀθάνατος ἐστὶν ἡ τοῦ ἀνθρώπου ψυχή ἤ οὔ; Τίς, ὡς ἀληθῶς, δόξα Σωκράτει περὶ τούτου ἦν; Τίνι τρόπῳ ἐν Φαίδωνι ἐπειράσατο ἡμῖν δεῖξαι ὅτι ἡ ἡμῶν ψυχὴ ἀθάνατος ἐστιν; Τίνες οἱ τοῦ σοφοῦ ἀνδρὸς λόγοι ἦσαν ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου αὐτοῦ; Τοιαῦτα καὶ ἄλλα ὅμοια τούτοις ἀλλήλοις λαλήσομεν ἐν τῷ ΥΣΕΕ ἐν τῇ ἐννάτῃ τοῦ Δεκεμβρίου ἡμέρᾳ, ὥρᾳ ἑπτὰ τῇ ἑσπέρᾳ. Πάντες ὑμῶν ἐστέ κεκλημένοι, ὦ φιλούμενοι τῶν Σωκρατογόμφων μέτοχοι. Ὅσοι τῷ Σωκράτει πιστοὶ, προσέλθετε, ἵνα τῶν σοφώτατον ἁπάντων τιμήσωμεν. Ἔλθετε εἰς τὴν Ἀριστοτέλους ὁδόν, ἀριθμὸς τριάντα ἕξ, καὶ κρούσατε τὸν κώδωνα ΥΣΕΕ. Μὴ λάθῃ ὑμᾶς.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top