Ἐνθάδε, ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ, ἐν Ἑλλάδι, ζῶμεν ἐν κόσμῳ μηδενὶ. Ἐγκαλοῦμεν τὸν Σούνακ ὅς τὸν ὀρθόν ἔπραξεν. 

Τί ἂν πράττοιμεν ἡμεῖς οὖν, εἰ ὁ Ἐρντογὰν ἀφικόμενος εἰς Ἀθήνας φράσει τοῖς δημοσιλόγοις ὅτι "τὸ ἡμίσυ τοῦ Αἰγαίου πόντου ἡμῶν τῶν Τούρκων ἐστὶν; "

Τὴν τράπεζαν ἂν αὐτῷ παρεσκευαζόμεθα μετὰ οἴνου καὶ ἐδεσμάτων τῶν ἀρίστων καὶ εἶτα διελεγόμεθα ἄν μετ' αὐτοῦ;

Ἄγωμεν ἐπὶ τέλους ἅπαξ πρὸς σπουδήν..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top