Ὡς οἴεσθε, ὦ φίλοι, ὁ Φίλιππος ἐπέθετο τῷ Ἀριστοτέλει τὴν παιδείαν τοῦ Ἀλεξάνδρου μετὰ τινῶν τῶν φίλων αὐτοῦ. Μετὰ μικρὸν χρόνον ἠρώτησεν ὁ Φίλιππος τὸν Ἀριστοτέλη.

Φίλιππος: Πῶς προκόπτει ἡ τοῦ Ἀλεξάνδρου παιδεία, ὦ Ἀριστότελες; Ἠρξάμεθα μαθήματα ὡς τὰ μαθηματικὰ, τὴν γεωγραφίαν καὶ ἄλλα τοιαῦτα; 

ʼΑριστοτέλης: οὔπω, ὦ Φίλιππε. Τοῦτο ἐγένετο πολλάκις, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἀνέφερε τῷ Φιλίππῳ πάντοτε τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν. Ὅτε δὲ μιᾷ ἡμέρᾳ, ὀργισμένος, ὁ Φίλιππος εἶπε πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη: 

 Φίλιππος: Μὴ ποτέ ἄρξεσθε τὰ μαθηματικά, ὦ Ἀριστότελες; Τί ἐς κόρακας αὐτοὺς τοσοῦτον πολὺν χρόνον διδάσκεις; 

Ἀριστοτέλης: Διδάσκω αὐτοὺς πῶς νὰ λογίζωνται ὀρθῶς, ὦ Φίλιππε, ὅ τῶν μαθημάτων τὸ βέλτιστὸν ἐστιν. 

Καὶ οὕτως, ὦ φίλοι, ὁ Φίλιππος οὐκέτι ἐπυνθάνετο τὰ μαθήματα παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους.....0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top