Τί φησὶν οὗτος ὁ Πιστορίους, ὁ ἐπὶ τῆς ἀμύνης τῆς Γερμανίας, ὦ φίλοι; Παίζων λέγει ταῦτα ἤ σπουδάζων; Ἀκούσατε: 

"Δεῖ τοὺς Εὐρωπαίους διατρίψαι πάλι ἐν τῇ ἐννοίᾳ, ὅτι δυνατὸν ἐστι πόλεμος ἐν τῇ Εὐρώπῃ γενέσθαι. Ὅπερ σημαίνει ὅτι δεῖ ἡμᾶς τοὺς Γερμανοὺς καλῶς τὰς ἡμῶν δυνάμεις παρασκευάσαι πρὸς πόλεμον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμῶν κοινωνίαν."
 Πόθεν δέ τοῦτο τεκμαίρεται οὐκ εἶπεν. Ἴσως ὁ ἐν Οὐκρανίᾳ πόλεμος τὸ αἴτιον τοιούτων λόγων ἐστὶν. Ἐγγὺς γάρ τῆς Γερμανίας ἡ Οὐκρανία ἐστὶν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top