Ἦδη, ὁ καινὸς ἐνιαυτὸς ἥκει, ὦ φίλοι, καὶ ἡμᾶς τοὺς Σωκρατογόμφους εὑρίσκει διὰ 2.242 γεγραμμένων ἐν Ἀττικῇ διαλέκτῳ ἄρθρων, ἀμφὶ τοὺς 5000 εὐγενεῖς μετόχους ἐν συνόλῳ, πλείους ἐξ ὧν θαυμασίως τῶν ἄρθρων σχολίοις ἐμέριζον. Καὶ ταῦτα πάντα οὐκ ἂν ἐγένετο ἄνευ ὑμῶν, τῶν ἀξίων μετόχων.
Βούλομαι οὖν ὑμᾶς πάντας  εὐχαριστῆσαι καρδιόθεν, μάλιστα δὲ τοὺς ἐπὶ τῶν Σωκρατογόμφων ὄντας, καὶ παραινῶ ὑμᾶς, τῷδε τῷ ἔτει μετὰ μείζονος προθυμίας ἀττικιστὶ γράφειν. 
Εὔχομαι δ’ ὑμῖν εὐδαιμονίαν εἰς τὸ καινὸν τοῦ 2024 ἔτος.
Ὑγιαίνετε πάντες.. 
Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top