Ἡ Εὐρώπη οὐκ εἶδε χιόνα τοιαύτην ἀπὸ τοῦ 2010, καθὰ ἤγγελται. Τὸ ἑξήκονα αὐτῆς κατακεκαλυμμένον ὑπὸ λευκοῦ ἐστιν. Καὶ ὡς εἰκὸς καὶ ὁ κρύος μέγας ἐστὶν. Ἴδετε τὴν εἰκόνα.. 

Εὖ ἐνταῦθα ἐν τῇ Ἑλλάδι ἔχομεν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top