Πολλοὶ τῶν νῦν Ἑλλήνων, ὦ φίλοι, εἰς τὸν οἶκον αὐτῶν ἐν ὑποδήμασιν εἰσίενται. Ἡμεῖς δὲ, ὅταν ὑποστρέφομεν εἰς τὸν ἡμῶν οἶκον, ἀποβάλλομεν καὶ καταλείπομεν αὐτὰ ἔξωθεν τῆς θύρας. Μέγας γὰρ ὄχλος μικροβίων ἐν τοῖς ὑποδήμασι διὰ τοῦ βαδίσματος γίγνεται, ἐξ ὧν ἀνέγνων εἰς διαδίκτυον. 
Ὑμεῖς δὲ πῶς πράττετε, ὦ φίλοι; Ἐν ὑποδήμασιν εἰσέρχεσθε εἰς τὸν ὑμῶν οἶκον, φέροντες οὕτω πάντα τὰ μικρόβια εἰς αὐτὸν ἤ οὔ; Πῶς ὑμῖν τοῦτο τὸ ἔθος δοκεῖ, τὸ καθέζεσθαι ἐν τῇ ἑστίᾳ ἐν ὑποδήμασιν; Ἴδιον γάρ πεπαιδευμένων μᾶλλον ἤ ἀπαιδεύτων ἐστὶν;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top