Ἴδετε, ὦ φίλοι, τήνδε τὴν στήλην, ἐκ τῆς νεκροπόλεως τοῦ Κεραμεικοῦ, ἥτις ἐν τῷ ΜΕΤ ἐστὶν. Ἐνταῦθα οἱ οἰκεῖοι τὰ ὕστατα ἀσπάζονται ἄρτι τεθνεώτα ἄνθρωπον. Δύνασθε ἐκ τῆς εἰκόνος εἰπεῖν τις ὁ νεκρὸς ἐστιν; Ἡ ἐν τῇ καθέδρᾳ γυνὴ ἤ ὁ ἱστάμενος ανὴρ; Εἴπετε καὶ μὴ ἄλλως ποιήσετε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top