Ὦ φίλοι, θεωρεῖτε τὸ κάλλιστον μέρος τῆς γῆς!! Τὴν ἡμῶν Εὐρώπην!! Οὐδέν ἕτερον μέρος οἷόν τ' ἐστὶν αὐτῷ ἀπεικάσαι, οὔτε ἐν κάλλει, οὔτε ἐν ἱστορίᾳ, οὐδὲ ἐν πολιτισμῷ. 
Μύρια εὖγε, μάλα καρδιόθεν φιλοῦμε σε, ὦ ἀγαπητοτάτη πάντων Εὐρώπη..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top