Ὦ παράδοξον καὶ καινόν, τί ἐστι τοῦτο ὅπερ μόλις ἀνέγνων; Εὑρέθησαν, φασὶν, ἐν Οὐαλίᾳ στατῆρες Ἑλληνικοὶ χρυσοῦ, τῆς σιδηροῦς ἡλικίας.!! Ναὶ ἐκ τῆς καλουμένης ἐποχῆς τοῦ σιδήρου!! Ἐν μὲν τῷ προσώπῳ εἰκόνα τοῦ Ἀπόλλωνος ἔχουσιν, ἐν δὲ τῷ ἀντιπροσὼπῳ τέθριππον ἄρμα!! 
Πόσα μὲν οὐκ ἔτι γιγνώσκομεν περὶ τῶν ἡμῶν προγόνων!! Ἡ ἀπώλεια πανολοκληρωτική ἐστιν καὶ ἡ λήθη ἥν μετ’ ἐπιμελείας ἐπιβάλλουσιν οἱ κρατοῦνες φοβερὰ!! 
Εἰσίν καὶ τινες χρήσιμοι ἀνόητοι τοῖς κρατοῦσιν, ὑποκρινόμενοι τοὺς Ἕλληνας, οἳτινες τηροῦσι τὰ τοιαῦτα τῶν πολεμίων ἡμῶν βάρβαρα ἔθη, μετέχοντες ἀνθελληνικῶν ἑορτῶν, τελετῶν καὶ πανηγύρεων. 
Πανταχοῦ χθονὸς Ἑλλὰς..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top