Ἥδε μοι ἡμέρα σὺν τοῖς ἐμοῖς ἐγγόνοις μάλα εὖ διῆλθεν, ὦ φίλοι. Καὶ που οὐκ ἐπορευσάμεθα!! Ἐπὶ δεῖπνον, ἐπὶ ὤνια, ἐπὶ παίγνια. Πανταχοῦ!! Ἐπορευσάμεθα δέ καὶ περὶ τὰς Ἀθήνας μετὰ τοῦ Μετρὸ, ὅπερ τῷ Ἀλεξάνδρῳ μάλα ἤρεσεν. Χάριν γὰρ μεγὰλην εὗρον συνοδεύων τοῖς ἐμοῖς ἐγγόνοις. Καὶ ἡ πρὸς ἀλλήλους γλῶττα; Τὶ ἕτερον ἄν μὴ ἡ Ἀττικὴ διάλεκτος; Μάλα ἤσθην διηγούμενος τοῖς ἐγγόνοις τοὺς Αἰσώπου μύθους..
Ὦ πάππε, πάππε, εἰπὲ μοι αὖ τὸν μῦθον. Μάλα γὰρ μοι ἤρεσεν, ἔλεγον μοι ἐν τῷ Μετρὼ μετὰ τὸ πέρας τοῦ μύθου..
Οὐκ ἔστι ἀγάπη ὁμοία τῇ πρὸς τοὺς ἐγγόνους..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top