Βέβαιος εἰμὶ, ὦ φίλοι, ὅτι πάντες οἴδατε τὴν τοῦ Ὀδυσσέως, σύζυγον, τὴν Πηνελόπην, ὡς ὑπόδειγμα τῆς εὐνομίας τε καὶ τῆς πίστεως. Ἀλλὰ εἴδετε ποτε εἰκόνα αὐτῆς; Τίνι ἐῴκει; 
Ἰδοὺ οὖν πῶς ἐῴκει. Ἀρέσκει ὑμῖν; Μὴ ἐρωτᾶτε με τὶς τὴν ῥίνα ἔθραυσεν. Ἴστε γὰρ. Οἱ ἐρασταὶ τῆς ..ἀγάπης τε καὶ τοῦ καλοῦ! Οἱ καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ χριστιανοὶ...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top