Ἄοικος εἰσοίκησις.

Ἡ χείρων Ἑλλάς πάντων τῶν εἰωθότων χρόνων, ὦ φίλοι, ἡ νῦν ἐστιν!! Ὀργὴν δ’ ἐμβάλλει ἐν ἐμοὶ μεγάλην, ὅ ἄρτι ἀνέγνων περὶ τῆς παρακμῆς τε καὶ καταπτώσεως τῶν νῦν Ἑλλήνων.
Οὐδενὶ γὰρ τῶν πολιτῶν τὰς προσηκούσας τιμὰς οἱ ἐφ’ ἡμῶν ὄντες ἀπονέμουσιν, ἀλλὰ ὡς ἀποσαρώματα πάντας τοὺς ἀρχομένους καταφρονοῦσιν. Ἀκούσατε τὶ ἀνέγνων.

Ἐν τῇ αὐτῇ αὐτῶν τῇ χώρᾳ πρόσφυγες οἱ Ἕλληνες ἐγένοντο!! Ναὶ, ὦ φίλοι!! Περὶ τῆς δομῆς προσφύγων τοῦ Κουτσόχερου ὁ λόγος ὅδε ἐστὶν.Ἐν ταύτῃ τῇ δομῇ ὑπὲρ τοὺς 130 οἱ οἰκοῦντες ἄοικοι ἐκ τῶν πλημμυρῶν Ἕλληνες εἰσὶν, ἥν διακοσίοις Ἀφγανοῖς τε καὶ πεντήκοντα Συρίοις συνοικοῦσιν!! 
Πῶς τοῦτο δυνατὸν ἐστιν;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top