Ἰδοὺ καὶ μία πράξις ἀξία ἐπαίνου!! Ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἀνθρωπίνως πράττων, τὸν πατρικὸν αὐτοῦ οἶκον, τὸν ἐν Παγκρατίῳ ὄντα, ἀδαπάνως εἰς τὴν Ἰωάννα Κολοβοῦ παρέχει ἵνα κατοικήσῃ.
Ὥσπερ οἴδατε, οὐκ ἔτι ἔστιν τῇ Ἰωάννῃ οἰκία, ὅτε τὰ ΜΑΤ ἐξαίφνης προῆλθον καὶ πελέκεσι θραύσαντα τὴν θύραν τοῦ οἴκου αὐτῆς, ἔβαλον αὐτὴν βία ἐπὶ τῆς ὁδοῦ σὺν τῷ παιδίῳ αὐτῆς, ὅτι ὀφείλει τινὰς μισθώσεις.
Μύρια εὖγε ὦ Κασσελάκη!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top