Καὶ τέλος ἐκ παντὸς τοῦ ἡμῶν στόλου ἡ ναῦς Ὕδρα ἐκλέγεται ἵνα ἐν τῇ στρατείᾳ πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν θάλατταν ὡς περίπολος μετάσχῃ. Εὔχομαι ἀγαθὸν πλοῦν τῇ νηί καὶ πρὸ πάντων ὑγείαν τοῖς μετέχουσιν. 
Ὡς ἴστε ἡ ναῦς Ὕδρα μία ἐκ τῶν τεσσάρων νεῶν τὸ εἶδος ΜΕΚΟ ἐστὶν, ἅς παρὰ τῶν Γερμανῶν ἐπριάμεθα ἐν ἔτει 1991. Πεποιημένη οὖσα κατὰ τὴν πρόσφατον τῶν ἠλεκρονικῶν τέχνην ἡ ναῦς ἥδε, ἱκανὴ ἐστιν ῥᾳδὶως τῆς θαλάττης κρατεῖν καὶ τοὺς πολεμίους δεινῶς κολάζειν. 
Καλὴν εὔχομαι ἐπιτυχὶαν καρδιόθεν...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top