Ποῖον ἂν ἔδιδοτε εἰς τοῦτο τὸ μέγα κάλλος ὄνομα, ὦ φίλοι, εἰ ἐφ’ ὑμῖν ἦν; Ὁ τοῦ Ἀσκληπιοῦ νεὼς ἐστιν, ὡς ἐκ τοῦ ἐπιγράμματος δῆλον γίγνεται, ὅς υἱὸς τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Κωρονίδος ἦν. Ἦσαν δὲ τῆς Ἑλλάδος πανταχοῦ τὰ καλούμενα Ἀσκληπιεῖα ἐν οἷς οἱ νοσοῦντες ἐπὶ θεραπείαν παρεγένοντο. 
Ὁ νεὼς ἐν τῇ Villa Borghese παρὰ λίμνην τινα, ἐγγὺς τῆς Ῥώμης κεῖται, ὅς τῷ τρίτῳ αἰῶνι ἐπὶ ἄρχοντος Στρατοκλέους ἵδρυται. Ὅτι δὲ ἦν ποτε χρόνος ἐν ᾧ  βαρβάροις κατέστραπται, ἀναστήλωσις ἐγένετο ἐν τοῖς ὑστέροις χρόνοις. 
Ὡς εὖ ἴστε, ὁ Ἀσκληπιὸς, θεὸς τῆς ἰατρικῆς ὤν, ἐτίματο οὐ μόνον κατὰ τὴν πᾶσαν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἐν Ἰταλίᾳ, ἔνθα καὶ ὁ νεὼς ὅδε ἔτι κεῖται. 
Τὶ ὄνομα οὖν ἄν εἰς τὴν εἰκόνα τὴνδε ἐδίδοτε; Ἐπικουρήσατε μοι τῷ ἀποροῦντι ἱκανὸν ὄνομα εὑρεῖν...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top