Ἔκπληκτος ἀνέγνων, ὦ φίλοι, τί ἐν τῷ νοσοκομείῳ τοῦ Ῥίου ἐν τῷ ἄρτι προτέρῳ ἐγένετο. Ἀκούσατε:

Μέρος τοῦ στέγους ἐν τῇ Β' Ὀρθοπεδικῇ Κλινικῇ τοῦ Ῥίου ἐξαίφνης κατέρρευσε, ὦ φὶλοι, καὶ ὡς ὁρᾶτε ἐν εἰκόνι ἀπεκολλήθησαν τὰ ὑποστηρίγματα ἀλουμινίου.
Τύχης ἀγαθῆς τινος ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ οὐδεὶς ἦν ἐν τῷ διαδρόμῳ, καὶ οὕτως οὐδεὶς ἐτρώθη.
Τὸ μέγιστον νοσοκομεῖον κατὰ τὴν δυτικὴν Ἑλλάδα καὶ καταρρέουσιν αἱ ὀροφαὶ!! Πόσον ἔτι κατωτέρω;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top