Ἐν σμικρῷ ὀρνιθῶνι, δομήματι τούτῳ ἥμισυ μέν τεκτονικοῦ σιδήρου, ἥμισυ δ’ ἐκ πλίνθων πηλοῦ, οἰκεῖ γηραιὸν ζεῦγος ἐν δήμῳ Μεγάλων Καλυβίων, ὧν τὴν οἰκίαν πλημμύρα προκατέλαβεν ἐν ταῖς πλημμύραις τοῦ Ὀκτωβρίου.

Ἐν τῷ ἔσω τοῦ οἴκου, ὡς ὁρᾶτε, προσεκόλλησαν ἐπὶ τῶν πλακῶν τεμάχια χάρτου ὅπως ἀποτρέπωσιν τὸ ψῦχος. Ῥεύμα δὲ οὐκ ἔστι, καὶ πρὸς τὸ θερμαίνεσθαι χρῶνται σμικρᾷ καμίνῳ. Πολλάκις δὲ ἐργασθέντες δι' ὅλου βίου, ἐγένοντο ξένοι ἐν τῇ αὐτῇ πατρίδι αἰφνιδίως. Κράτος δὲ ἄνυπαρκτον…
Ποῦ φροῦδος ὁ ἐφ’ ἡμῶν πρωθυπουργός ἐστιν, ὅς τὸν ἐπίκουρον τῶν ἐνδεῶν διὰ τηλεοράσεως ὑποκρίνεται; Ὀλίγη αἰδὼς οὐδένα πώποτε ἔβλαψεν...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top