Περὶ τῆς οἰκογενείας ταύτης, ὦ φίλοι, ἥτις ἐν σπηλαίῳ οἰκεῖ ἐν τῇ ὀρεινῇ Κορινθίᾳ, τὶ ὑμῖν δοκεῖ; 
Ἔστι αὐτοῖς παιδία τέσσαρα, ἅ ἐν οὐδενὶ διδασκαλείῳ παιδεύονται, οὐδὲ χρῶνται τεχνικοῖς μηχανήμασιν ὡς τηλεοράσει ἤ τηλεφώνῳ καὶ ὁμολογοῦσι τοῖς πρώτοις χριστιανοῖς ἀκόλουθοι εἶναι !! Οὐκ Ἕλληνές ἐσμεν, ἀλλὰ Ῥωμαῖοι, φασί. Ἐν ἔτει 2024!! 
Πῶς τοῦτο δυνατὸν ἐστιν;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top