Γοητεύουσιν ἡμῶν τὰς ψυχάς οἱ Ἰάπωνες, ὦ φίλοι, ἐγκωμιάζοντες τὴν ἡμῶν γλῶτταν τε καὶ παιδείαν κατὰ πάντας τρόπους καὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν ἅπαντας τοὺς ἔμπροσθεν, ὥστ ̓ ἔγωγε, ὦ φίλοι, ἀκοὺων τοιούτους ἐπαινετικοὺς λόγους, σεμνότερος πρὸς πάντας καὶ δὴ πρὸς τοὺς Ἰάπωνας γίγνομαι. 
Ἔστι γὰρ ἡ ἡμῶν χώρα ἀξία, οὐ μόνον ὑφ’ ἡμῶν ἀλλὰ ὑπὸ πάντων ἀνθώπων ἐπαινεῖσθαι. Κἀγὼ γὲ μάλα ὑπερήδομαι ἐπὶ τοὺτοις.. 
Ἀλλὰ νῦν ὥρα καὶ ἐπὶ ἄλλο τι τρέπεσθαι. Εἰς Εὔβοιαν τοὺς ἐμοῦ ἐγγόνους, τὸν Ἀλέξανδρον τε καὶ τὴν Ἑλένην, ἐπὶ ὀλίγην ἀναψυχὴν ἄγω. 
Χαίρετε, ὦ εὐκλεεῖς ψυχαὶ, ἐνδόξων πατέρων τέκνα.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top