Καὶ ἐν ᾧ ἐν διαλόγῳ πρὸς φίλον τινα ἐτύγχανον ὤν, ὦ φίλοι, τὸ ἐμὸν τηλέφωνον ἔκρουσεν. Ἀναλαβὼν οὖν αὐτὸ ἐβόησα: 
-Πρόβητε. Τίς εἶ;
Καὶ τότε ἤκουσα φωνὴν γυναικός κλαίουσα μεθ' ὀδύνης καὶ λέγουσα τοιαῦτα: 
Μάλα ἀλγῶ, ὦ πάτερ. Ἔθλασα τὸν ἐμὸν πόδα καὶ νῦν ἐν νοσηλευτηρίῳ εἰμὶ πρὸς χειρουργὶαν, καὶ χρεία ἐστι χρημάτων πρὸς τοῦτο. Βοήθησον μοι πάτερ, ἡ θυγάτηρ σου Ἑλενίτσα εἰμὶ.. 
Καὶ τότε λαβὼν τὸ κινητὸν ἀνήρ τις, μοι ἔφη: Ἄκουσον ἐμοῦ μετὰ προσοχῆς.Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἰατρὸς, καὶ ἡ θυγάτηρ σου χρῄζει ταχείας τομῆς καὶ πρὸς τοῦτο παραχρῆμα χρήματα δέονται, ἵνα μὴ πληγῇ διὰ σἠψεως ὁ πούς. Ἐν ᾧ δ’ ὁ ἰατρὸς ἔλεγε τοιαῦτα, ἡ ..ἐμὴ θυγάτηρ ἐβόα: 
Ταχέως, ὦ πάτερ, ταχέως. Μάλα γὰρ ἀλγῶ. Δὸς τῷ ἰατρῷ ὅσα σὲ ἐρωτᾷ, ἵνα ὑγιὴς αὖ πάλιν εἰς σε ἔλθω. Παρακαλῶ σε ὦ πάτερ.. 
Ἐγὼ δὲ ἀμέσως ἔγνων ὅτι δόλιοι ἦσαν.Ἐμνήσθην γὰρ τῆς ἐμῆς θυγατρός Βασιλικῆς, ἣ μοι περὶ τούτων δολίων ἀνθρώπων τὸ πρότερον ἔλεγεν, ἅ παρὰ τῆς τηλεοράσεως ἀκήκοεν. Ὑποκρινόμενοι τοὺς νοσοῦντας, τηλεφωνοῦσι καὶ αἰτοῦσιν ἄμεσα ἀργύρια παρὰ τῶν οἰκείων αὐτῶν.
Οὕτως οὖν ἀποστείλας αὐτοὺς ἐς κόρακας, κατέκλεισα τὸ τηλέφωνον. 

Πανταχοῦ εἰσὶ δόλιοι, ὦ φίλοι. Τὸν νοῦν προσέχτε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top