Τῇδε ἀπῆλθεν ἡ τοῦ Ἀλεξάνδρου τάξις εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ διδασκαλείου ὡς δανεισόμενος ἕκαστος ἐξ αὐτῶν βιβλίον κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἐκλογὴν πρὸς ἀνάγνωσιν. 
Ὅτε ἡ τοῦ Ἀλεξάνδρου ὥρα ἐγένετο, ὁ ἐπιμελητὴς ἠρώτησεν τὸν Ἀλέξανδρον ὑπὲρ τινος βιβλίον ἐβούλετο δανεισθῆναι.

Ἀλέξανδρος: Ὑπὲρ Σωκράτους βούλομαι.

Ἐπιμελητὴς: Συγνώμην ἔχε μοι, Ἀλέξανδρε, ἀλλὰ οὐκ ἔστι δεῦρο οὐδὲν βιβλίον περὶ Σωκράτους. 

Ἀλέξανδρος: Εἰ οὕτως ἔχει, δός μοι ὑπέρ Ἡρακλέους.

Ἐπιμελητὴς: Οὐδὲ ὑπὲρ Ἡρακλέους ἐστὶν.

Ἀλέξανδρος: Εἰ καὶ περί Ἡρακλέους οὐκ ἔστιν, ούδὲν ἕτερον βούλομαι.

Καὶ οὕτως ἀπῆλθεν !!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top