Καὶ οὗτος τὶς, ὦ φίλοι, ἐστὶν; Ἔστιν ἐν ὑμῖν ὅς αὐτὸν ἤ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οἶδε; Οὐκ ἔστι, ὡς ὁρᾶτε, τις τῶν γνωρίμων ὡς ὁ Μέσι ἤ ὁ Ἔλον Μάσκ. Οὐκ ἐν τῇ τηλεοράσει καθ´ ἕκαστον λεπτὸν ἐστιν, οὐδὲ μισθὸν ἔτους πράττει ἑκατομμυρίων Εὐρὼ ὡς οἱ τῆς ποδοσφαιρίσεως ἤ τῆς καλαθοσφαιρίσεως παῖκται. Οὐ γὰρ τῶν παιζόντων τοιαῦτα ἀθλήματὰ ἐστιν.. Οὐδὲ ποτε ἐν τῇ διοικήσει τῶν κοινῶν ἦν.
Ὁ Jony Ive ἐστὶ, ὦ φίλοι, τῶν μηχανικῶν τῆς Apple εἷς, ὅν ἐν τοῖς σπουδαιοτάτοις ἔγωγε αὐτὸν τίθημι. Ἴδετε δεῦρο ὑποκάτω, χρώμενος τῇ προσφάτῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν τέχνῃ, τινὰς ἐκ τῶν ἠλεκτρονικῶν μηχανισμῶν μὸνος ἤ μετὰ τῆς συνεργίας τοῦ Steve Jobs ἐποίησεν. Καθὰ λέγεται ὑπὲρ τὰς πέντε χιλιάδας αἱ ἑφευρέσεις αὐτοῦ εἰσιν! Πώποτε ἄλλος τις ἐν τῷ προτέρῳ πλείονας αὐτοῦ ἐφευρέσεις εὕρηκεν. 
Ὁ Jony Ive ἑορτὴν γενεθλίων τῇδε ἄγει, ἑπτὰ καὶ ἐξήκοντα ἔτη γεγονὼς, καὶ οὕτως ἔδοξε μοι μνείαν αὐτοῦ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ εὐχὰς ἀγαθὰς πέμπψαι ἐπὶ τῇ γενεθλίῳ μετὰ πολλὰς εὐχαριστίας ὅτι οὕτω γενναίως ἡμῖν ἐπεκούρησεν. 

2016: AirPods
2015: Apple Watch
2010: iPad
2008: MacBook Air
2007: iPhone
2004: iPod Mini
2002: iMac G4
2001: iPod
2000: G4 Cube
1999: iBook G3
1998: iMac
1993: Newton MessagePad

Μύρια εὖγε.. Ἄξιος θαυμασμοῦ καὶ μνήμης. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top