Μὴ ταχὺ γελάσητε, ὦ φίλοι, ὁρῶντες τὰ ἐφθαρμένα ταῦτα ὑποδὴματα, οἰόμενοι ὅτι οὐκ ἄξια οὐδεμίας μνείας ἀλλὰ γέλωτος μόνον ἐστὶν. Τὰ ὑποδήματα ταῦτα, Ῥωμαϊκὰ, δισχιλιοετῆ ἐστιν, καὶ τὸ πρότερον εὑρέθησαν ἐν Παλμύρᾳ, κειμένῃ ἐν τῇ νῦν καλουμένη Συρία.
Ὁρᾶτε γὰρ ὡς ὅμοια τοῖς νῦν ὑποδήμασι καὶ τὰ τότε ἦσαν!! 
Δῆλον δ’ ὅτι οὐκ ὀρθῶς φρονοῦσι οἱ οἰόμενοι ὅτι ἀνυπόδητοι ἤ σανδάλια φέροντες ἐπὶ τῶν ὁδῶν οἱ τότε ἐπορεύοντο.
Πῶς δοκοῦσιν ὑμῖν, ὦ φίλοι; Οὐκ ἄξια θαυμασμοῦ ἤ οὔ;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top