Οἷον κάλλος!!  3.450 ἔτη πρὸ ἡμῶν χειρὶ πεποιημένον τόδε τὸ κρυστάλλου ἀγγεῖον!! Χαυλιόδοντι ἐλέφαντος κεκοσμημένος ὁ τοῦ ἀγγείου λαιμὸς ἐστι καὶ λίθῳ κρυστάλλου ὁμοῦ χαλκῷ ἡ τοῦ ἀγγείου λαβὴ. 
Ἐν τῷ Ἡρακλείου μουσείῳ εἰς ἐπίδειξιν κεῖται!! 
Χάρμα ὀφθαλμῶν!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top