Ἀγώνας ἐν Γλασκώβῃ οἰκουμενικοὺς κλειστοῦ σταδίου τιθέασιν, ὦ φίλοι, ἐν οἷς καὶ ὁ ἡμέτερος ἔνδοξος ἀθλητὴς Τεντόγλου μετεῖχεν. Τῆς πρωΐας οὖν ὁ Τεντόγλου τὰ πρῶτα τῶν ἄθλων ἤνεγκεν εἰς τὸ εἰς μῆκος ἄλμα, ἁλόμενος 7,22 μέτρα.  Τὸ δέκατον ἆθλον χρυσοῦ τόδε ἐστὶν, ὦ φίλοι, ὅ μεγάλην χαρὰν ἐνέβαλεν τοῖς ἁπανταχοῦ χθονὸς Ἕλλησιν.

Εὐχαριστοῦμὲν σε, ὅτι ἡμᾶς ἐποίησας περιφανεὶς, ὦ ἄξιον τῶν ἡμῶν εὐκλεῶν προγόνων τέκνον. Χαῖρε καλλίνικε.. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top