Χαλεπά τά παρόντα ἐν Ἐλλάδι.

Πλείστοι τῶν Ἐλλήνων πάνυ χαλεπῶς φέρουσιν τοῖς παρούσι πράγμασιν. Ού γάρ  χρήματα  ἐστί σφῖσιν ὠνήσεσθαι τε πετρέλαιον καί τίσειν ΔΕΗ. Ἐνδειας γάρ ἔνεκεν καθεύδουσι ἄμα τε ἐν ψύχει καί ἐν σκότω .
Πρωΐ ἐτι  Τετάρτης ἡμέραν (25/12/2013) καί ἐν τῷ Οἰκονομικῶν Υπουργείῳ, τρείς τῶν κρατούντων ὐπουργῶν γνώμας ἐποιούντο περί τῆς αἰθάλης, ἣ ἀνίεται ὐπό τῶν ἐστιῶν ὐπέρ τῆς τῶν Ἀθηνῶν τε καί Θεσαλονίκης.
Οἱ ὑπουργοί  ἐβούλευσαν τε ὡς χαλεπόν  σφῖσιν  μειοῦν τόν πετρελαίου  ΕΦΚ καί ὠς ἀρκούντως ἔχει διδόναι τοῖς ἑν ἐνδείᾳ ἀνθρώποις ἐπικούρημα θερμάνσεως. Τό μειοῦν, φησίν,  οὐδενί λυσιτελήσει πλήν ὁλίγων οἵ ἐμπολῶσιν λάθρα. Οψόμεθα.... 

Ἐρρωμένοι τε, ὧ Ἐλληνες, διάγοιτε κατά παντός του ἕτους 2014 καί ὁράτε ὣστε τούς κρατίστους  ἑν Ἐλλάδι πλεονεκτεῖν. 
Μοσχονάς.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top