Πολύς χρόνος ἐγένετο Ιωάννᾳ, ἐμοί φίλη παῖδα, ἐν Λαϊκῴ, μεταξύ τοῦ εἰσέρχεσθαι καί τοῦ ἐξέρχεσθαι.Ἱατροσοφιστής νεφρῶν Μπολέτης ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ διέγνω ὅτι νεφρός τά ἀναγκαία οὐκ ἀποδοίη αὐτῇ πλέον ἐνός ἔτους.Ἔλεξε δέ ἠμῖν τάδε: ¨ Μηδὲν ἄλλο Ιωάννα δεῖται μήτε αἰμοκαθάρσεως μήτε ἀνοσοκατασταλτικῶν νοσηλίων πρὸς τὸ βιώσεσθαι μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύτης, πλήν τοῦ ἐν οἴκω  περιτοναίου ὐμένος καθάρσεως, ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν εὖ βιώσεσθαι τό λοιπόν.¨ Οἶμαι ὅτι καλὸν γὰρ τὸ ἆθλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. Οὐ πολλοῦ δεόμεθα  χάριν ἔχειν τῷ ἱατρῷ ὅτι ὀρθῶς ἱάτρευκεν Ἰωάνναν.  Πειρώμεθα  εὔχεσθαί τοῖς θεοῖς ,ὡς ῥᾷστα φέρειν καί εὐτυχῆ γενέσθαι τό λοιπόν · Ἐρρῶσθαι .

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top