Οὐ πολλοῦ δέω, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χάριν φέρειν ὑμῖν ὅτι ξύμπασα ἡ πόλις παρίστανται ἐνταυθοῖ ὠς πευσόμενοι μου περί τῶν ἐν Ἐλλάδι κοινῶν, ἐν ἔτει 2014. Πάρεισιν δε ὑμῶν πολλοὶ ἐνταυθοῖ οὓς ἐγὼ ὁρῶ ἀσμένως. Πρῶτον μὲν Περικλής οὑτοσί, ἐμὸς πρόγονος, ἔπειτα Σωκράτης ὁ Σωφρονίσκου ἀνήρ σοφός ἐμός διδάσκαλος τε καί συνδημότης , ἔτι δ᾽ Πλάτων ὁ Ἀρίστωνος καί Ευριπίδης τε και Σοφοκλής οὑτοσί καί ἄλλοι πολλοί.  
Εἰ καί πολλά ἔχω εἰπεῖν ὑμῖν περί τῶν νῦν μειξοβαρβάρων, τούς λόγους ποιήσομαι σήμερον περί τοῦ Ακροπόλεως Ἱεροῦ Πάγου.  Ἀκούσατε μου, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἡσυχίαν ἄγοντες καί μή ἀγανακτῆτε ἐφ´ ὧν μέλλετε ταχά πυνθάνεσθαι  μου. Ὑπό ἀνδρῶν γάρ βαρβάρων, ὦ ἄνδρες, ἐξηρήμωνται τά ἱερά πάμπαν τε καί ἄπαντα, ἅ καθεστήκασιν ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Πάγου Περικλέους ἐπιστατούντος. Παρθενών τε καί προπύπλαια καί τά λοιπά ἱερά, ἄνευ λύπης ἐξερημωθέντα καί μετά μεγίστης μοχθηρίας πυρποληθέντα  ἐν τῇ γῇ κατάκειται . Οὐκ ἄν ἔχω εἰπεῖν αἰτίαν τήν ἐφ´ ἧς ἔνεκεν τό ἄστυ δεδηώκασιν πυρί. Ἐφ´ οἶς οἰ βάρβαροι χαίρουσιν ὁρόντες κατεστραμένα, ταῦτα ὡς μάλιστα λυποῦμαι ὁρῶν.  
Εἴρηκα σχεδόν διά βραχυτάτων , ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄ νομίζω ὑμᾶς προσήκειν πυνθάνεσθαι. Ὅτι ἀκηκόατεν ἐμοῦ μετά τῆς προσήκουσας προσοχής, ἐγώ καρδιόθεν τιμών ὑμῖν εὐχαριστῶ.  

1 σχόλια Blogger 1

Ευστράτιος είπε... 05 Σεπτεμβρίου, 2014 23:47

Άνθρωπε Έλληνα, ναούς τε καιτεμένοι βεβήλωσαν βάρβαροι και προδόται, σφοδροτέρα δε κατακερματισμός παιδείας!
Μικρά και ανούσια αντεκατέστησαν ιερά τε και όσια.
Ιστορία, Μυθολογία, τέχναι, επιστήμαι, φιλοσοφία ικαναί τον ακούοντα σώσει!

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top