Μουσουλμάνοι παροργισμένοι κατά Χριστιανών ἐνέπρησαν νεώς τε καί ἐλαφυρολόγησαν πωλητήρια ἐν τῇ πρωτοπόλει Νιαμέι τε καί ἐν ἄλλαις πόλεσι τοῦ Νίγηρος. Αἴτιον δέ τοῦτο ὅτι ἡ Charlie Hebdo σκάριφον ἐποίησεν διακωμωδούσα τόν Μωάμεθ. Πρός δέ ἔτι ἀνταπολωλέκασι περί τους δέκα τῶν Χριστιανῶν τῇ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ. Ὑπέρ τῶν παλαιόθεν γεγενημένων μέγας φθόνος ἕοικε γεγογέναι πρός ἀλλήλους. Οὔκ ἔχω εἰπεῖν, φίλτατοι ἐταίροι, τί περί τούτων χρή γενέσθαι. Ἔν τῷ..θεῷ τό φθόνου τέλος πρός ἀλλήλους ἐστίν. Χαίρετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top