Ὁ εὔνους τῇ δημοκρατίᾳ Τσίπρας εἰς πρωθυπουργίαν Ἐλλάδος καθίσταται ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς ἀρχῆς τόν τυραννικά φρονεῖν Σαμαράν. Αὐτοδύνατος ἤ συνεργός τοῖς ἄλλοις ὅσον οὔπω γνωσόμεθα. Τσίπρας ἡγεῖται μέν ἀναγκαῖον καί δίκαιον εἶναι τήν τρόικαν ἀποπέμπειν ἐκ τῆς Ἐλλάδος, ἀντ´ αὐτῆς δέ πράττειν τό Ἐλλάδος χρέος μετά τῶν Εὐρωπαίων ὠς μάλιστα ἀπομειώσων τε καί ἀπομηκύσων τοῦτο. Ἀρα οὖν ἀποδέξαιντο ἀν Εὐρωπαῖοι πράττειν τοῦτο ; Ὠς ἐμέ κατανοεῖν οὔκ ἄν δέξαιντο. Τί μέλλει γενέσθαι ἐν Ἐλλάδι καί ἔτερα τοιαῦτα οὔκ ἔστιν ὃστις δύναιτο ἄν εἰπεῖν. Ἴδωμεν..

Εἴθε ἡ Τσίπρα ἀρχή βουλάς ἐξάρχουσα ἀγαθάς γένοιτο ἀφετήριον πρός δημοκρατίαν τε και φιλανθρωπίαν.

Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top