Τῇ ὑστεραίᾳ τῆς Κυριακῆς ἐν Eurogroup δοκεί ἀναγκαῖον εἶναι τούς Ἐλληνας περί πλείστου ποιεῖσθαι τό Ἐλλάδος συμφέρον. Εἰ Τσίπρας δύναται πείθειν τούς Εὐρωπαίους ἐν Eurogroup περί τοῦ νέου προγράμματος, κινδυνεύει αἴτιος πολλῶν ἀγαθῶν γενέσθαι τῇ Ἐλλάδι. Ὠς φαίνεται, φίλτατοι, τῶν πολιτικῶν Τσίπραν μόνον ἄρχεσθαι ὁρθῶς. Ὁρθῶς δε ἄρχεσθαι ἐστί τῶν νέων τε καί ἀδυνάτων ἐπιμεληθῆναι πρῶτον, ὓστερον δε καί τῶν πρεσβυτέρων τε καί δυνατῶν. Τσίπρας ἔτι οἶδε τίνας τρόπους τῶν Ἐλλήνων ἀδικοῦνται καί τίνες ἀδικοῦσιν αὐτούς. Δῆλον ὃτι οἱ ἐπονείδιστοι Σαμαρᾶς τε καί οἱ σύν αὐτῷ, Μέρκελ, Ραχόι, Γεωργιάδης κ.λπ, εἰσίν οἱ ἀδικούντες καί οί Ἐλλήνων ἀδύνατοι οἱ ἀδικούμενοι. Σαμαρᾶς τῇ προτεραίᾳ ἐβδομάδᾳ ἐν τῷ ΕΛΚ ὑπέγραψε ψήφισμα ὃτι Ἐλλάδαν χρή ἐμμένειν ταῖς μνημονίου συνθήκαις τε καί σπονδαῖς. Οὐδέ αἰδώς κωλύει Σαμαράν. Οὔκ αἰσχύνεται τό παράπαν.
Προεύχομαι, φίλτατοι Ἔλληνες, τά βέλτιστα γενέσθαι ὑπέρ τῆς πατρίδος ἐν τῷ Δευτέρας Eurogroup. 
Γένοιτο. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top