Μαΐου 29 καί χρή ἡμᾶς, ὦ φίλτατοι, μνησθῆναι περί τῆς Βυζουπόλεως.
Μέμνησθε οὖν ὅτι Μεγαρεῖς τό παλαῖον πέμψαντες οἰκήτορας ἀπώκισαν πόλιν πρός Βόσπορον περί τό 660 π.χ. Καί ὅνομα διά τό Βύζαντα ἠγεῖσθαι τήν ἀπόκτισην, Βυζούπολις ἐκέκλητο ἕως ἐτῶν 990 ἐξεῖναι, μέχρις και ἀφίκετο Κωνσταντῖνος. Ἐπεκλήθη  δε Κωνσταντινούπολις τοῖς Ρωμαϊκοῖς χρόνοις τε καί Ιστανμπούλ ἀπό ἀλώσεως ἀεί μέχρις καί τῆς σήμερον. Ὅτι ὁμολογεῖται τήν Βυζούπολιν ἀρχαιοτάτην τε καί Ἐλληνικήν εἶναι, δοκεῖ μοι, φίλτατοι, κρείττων καλεῖσθαι αὐτήν Βυζούπολιν τό λοιπόν ἀντί παντός ἄλλου ὁνόματος. Τίνι οὖν ἄν ἀρέσκοι τοῦτο, οὔκ ἕχω τῇ ἀληθείᾳ εἰπεῖν. Τί οὖν λέγεις, ὦ φίλε ἐν facebook; Πότερον δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι Βυζούπολις ἤ Κωνσταντινούπολις;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top