Καίτοι, ὦ φίλτατοι, ὑπέρμορον στίν ὀλέσθαι τήν Katherine Chapell ὑπό ὁλεθρίου λέοντος, τινάς ἡμέρας πρότερον ἐν Γιοχάνεσμπουργκ. Λέγεται, ἐν ὦ ἡ Katherine Chapell ἐν ἀμάξῃ ὠχεῖτο ἀνά τόν θηριώδην τόπον τοῦ Γιοχάνεσμπουργκ, τέρψεως χάριν ἔνεκεν, λέων ἐξ ἐπιδρομῆς κατέφαγεν αὐτῆς τήν κεφαλήν διά τῆς ἀνεωγμένης τῆς ἀμάξης θυρίδος. Τῶν παρόντων πάντες ἔτι ἐκπεπληγμένοι εἰσίν τῷ πράγματι καί ἐν αἰτίᾳ ἔχουσιν τούς φύλακας, ἀγγέλοντες τοῖς πᾶσιν ὅτι οἰ φύλακες ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποιούντο ὡς μή βοηθήσοντες τῇ Katherine Chapell. Καί τῇ ἀληθείᾳ, φίλτατοι, οὐδέν ἐπράχθη ἀπό τῶν φυλάκων τό παράπαν πρός σωτηρίαν τῆς Katherine Chapell. 
Χρή ἡμᾶς, φίλτατοι, ἀεί καλῶς τήν θύραν τε καί θυρίδαν προστίθεσθαι τε καί μοχλοῦν ὥστε τηρεῖν ἀσφάλειαν ἐπιβουλῆς καί μηδέν ἄν ἔτι κακόν παθεῖν. 
Τοιούτῳ φρικτῷ μόρῳ, φίλτατοι, ἐχρήσατο Katherine Chapell. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top