Τῆς ἐσπέρας, τέλος ἐγένετο τῶν ἐκλογῶν καί ὡς ἔοικεν, ὦ θαυμάσιοι Ἔλληνες, Τσίπραν κατέχειν τούς Ἔλληνας ἐλευθέρως. Εἰ καί ἡ Ἐλλάδα ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι τε  καί ἀθυμία πολύ ἐνέπεσεν τοῖς Ἔλλησιν τῆς τέως Σύριζα ἀρχῆς ἔνεκα, τό Ἐλλήνων πλῆθος ἐψηφίσαντο Τσίπραν πάλιν πρωθυπουργεύειν. 
Εὖ γάρ ἴστε ὅτι Τσίπρας μέν πρῶτος ἡρέθη ἀρχός ἡμῶν, ὕστερος δε Μεϊμαράκης ὡς μεγάλη ἀντιπολιτεία. Ἦρχον δε τῶν ἄλλων κομμάτων Μιχαλολιάκος, Γενηματά, Κουτσούμπας, Θεοδωράκης, Καμμένος καί Λεβέντης ἅ μετέξουσιν τῆς βουλῆς. 
Οὔ γάρ μόνος Τσίπρας τήν ἀρχήν ἄν ἔχοι ἀλλά μετά Καμμένου κοινήν ἀρχήν ποιήσωσιν, μένοντες τοῖς ὁμολογημένοις πιστοί. Καμμένος οὖν ἀκόλουθος τε καί θεράπων τοῦ Τσίπρα γέγονεν. Οὔ γάρ νῦν ἔνεστιν τῷ Τσίπρα μή ἐμμενεῖν τοῖς ὁμολογημένοις μετά τῶν Εὐρωπαίων ὥσπερ τό πρότερον ἐποίησεν.
Νῦν, ὦ φίλτατοι, οὕτω ἀθλίως διακείμεθα ἔν Ἐλλάδι, ὑφ´ ἡμῶν αὐτῶν, ὥστε πλείστοι τῶν Ἐλλήνων ἄδειπνοι καθεύδουσιν. Ὥρα ἐστί βουλεύεσθαι περί τοῦ Ἐλλάδος μέλλοντος καί εἴθε Τσίπρας αἴτιος πολλῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γένοιτο.
Ευχαριστώ ὑμῖν. 
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top