Καταμαλθακισθέντες καί ἀποδειλιῶντες αἰσχύνης κακῆς μετέχουσιν πλεῖστοι τῆς κυβερνώσης ἀρχῆς, ὦ ψηφοφόροι τοῦ Τσίπρα ὑπέρ. Τοῦ γάρ Τσίπρα σαφῶς μέμνημαι λέγοντος ἡμῖν ὅτι εἰ ἔσχεν ποτέ τῆς ἀρχῆς ὡς οὔκ ἐπ´ ἄλλο ἄν ποτέ ἐτράπετο τό πρῶτον ἤ ἐπί τόν νόμον τόν περί τοῦ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ τε ΕΝΦΙΑ τε καί ΔΙΟΔΙΩΝ ὡς ποιήσοντος ἄκυρα ταῦτα τοῦ λοιποῦ. 
Ἔτι δέ μέμνημαι τοῦ Τσίπρα σφόδρα κακηγοροῦντος τε καί λοιδοροῦντος τῆς Νέας Δημοκρατίας κατά πάντων μή δε τοῦ μνημονίου ἐξαιρουμένου. 
Ἀντί τούτου, ὅ ὑπισχνεῖτο ὁ Τσίπρας, ὦ φίλτατοι, ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ ἀποδείξας βελτίω τὴν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πολιτείαν, ὡς οὔκ ὁρθῶς, ἔθεσε μεγάλα ἀδικούντα νόμον τοῖς Ἔλλησιν καλούμενον "πολυνομοσχέδιον" καί ἀπέφηνε διά αὐτοῦ τί τό δίκαιον εἶναι περί συντάξεων, μισθῶν, ΕΝΦΙΑ, φόρων καί τῶν λοιπῶν. Τὸν δε Ἔλληναν τόν τούτου τοῦ νόμου ἐκβαίνοντα κολάζει δεσμῷ ὡς παρανομούντα κατά τόν νόμον.
Ὁ ἡμῶν βίος οὔκ ἔτι εὐδαίμων ἐστιν, ότι χρή ἡμᾶς ἀποτίνοντας πολλάκις τοῦ ἔτους ἀπεχθεῖς τε καί ἀδίκους φόρους, οἴ δυναστεύουσι τούς Ἔλληνας καί ποιοῦσι τόν βίον ἡμῶν ὡς μάλιστα χαλεπώτερον εἶναι τοῦ πρόσθεν, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν. 
Οὐδείς τῶν Ἐλλήνων ὦν ἐγώ προστυγχάνω καθ´ ἐκάστην ἐθέλει χαλεπόν βίον δούλου ζῆν ἐν Ἐλλάδι καί τούτου ἔνεκεν πλείστοι λείπουσιν τήν Ἐλλάδαν τοῦ λοιποῦ.
Ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ φίλτατοι, ἔδοξέ μοι λέξασθαι τά παρόντα διὰ τὴν ἀτοπίαν καὶ ἀλογίαν τῶν γενομένων ὑπό τῶν νῦν ἀρχόντων. 
Εὐχαριτῶ ὑμῖν τῆς ἀναγνώσεως. 1 σχόλια Blogger 1

Ανώνυμος είπε... 18 Οκτωβρίου, 2015 18:00

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ.

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top