Ἔοικεν μεγίστη ἀνάγκη βοηθείας γενέσθαι ἐν Πακιστάν ἔνεκεν δεινοῦ ἐπικλιντοῦ τρομεροῦ σεισμοῦ, ἤμισυ καί ἑπτά βαθμῶν κλίμακος Ριχτερ, κινήσαντος σφόδρα τήν χώραν.
Τό παρόν δεινό πήμα πάντες στενάχουσιν τε καί ὀδύρονται ἀλλήλοισιν θυμῷ κατά πᾶσαν τήν Πακιστάν χώραν. Ὀδύρονται νέκυα φίλα τέκνα, νεκύους φίλους γονέας τε καί ἐταίρους, ἀνατετραμένους οἴκους τε καί πάσας τας ὑπό τοῦ σεισμοῦ γενηθείσας συμφοράς.  
Πακιστανοί δημοσίας ταφάς ἐν κοινοταφίοις νῦν ποιοῦσιν καί χαλεπῶς φέρουσιν τῇ κρατικῇ βοηθείᾳ ὅτι πλείστοι τῶν οἰκούντων ἐν πληγέντα χωρίᾳ λιμῷ ἅμα καί δίψῃ πιέζονται. 
 "Οὐδέν ἡμῖν ἐστίν τό παράπαν ἐσθίειν τε καί πίνειν"  λέγεται ὑπό τῶν οἰκούντων καί ἅμα ψύχῳ τε ὄμβρῳ δυστυχοῦσιν. 
Πλέον τῶν χιλίων Πακιστανοί ἀποτέθνασαν ὑπό σεισμοῦ καί ἐτι πειρῶνται εὐρεῖν νεκύους ὑπό τῶν κατεστραμμένων οἴκων.
Χρή Εὐρώπην ἐπικουρεῖν τοῖς Πακιστανοῖς ὠς δυνατόν μάλιστα. Γένοιτο. 

1 σχόλια Blogger 1

Ευστράτιος είπε... 28 Οκτωβρίου, 2015 20:49

Ως συνηθίζεις, ορθώς πληροφορείς και συμβουλεύεις, φίλτατε Μιχάλη!

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top