Φίλης, ὦ φίλτατοι, μέγας τε και φαλακρός ἐστί τό εἶδος, μάλιστα ὀγκώδης, δίοπτρα φορών καί τόν αὐχένα οὐ ράδιον ἰδεῖν πάχιστον ὄντα. 
Ἄλλος τίς τῶν ἀριστερῶν ἐστί καί οὖτος  ὀ Φίλης καί τυγχάνει ὤν ἐν τῷ νῦν ὀ τῆς Ἐλληνικῆς παιδείας ἄρχων.
Τηλεορών τῇ προτεραῖα τόδε ἤκουσα τοῦ Φίλη δηλοῦντος τοῖς δημοσιολόγοις, τό Τούρκους οὐπώποτε οὐδέ ὲξολωλεκέναι τό Ποντίων γένος τό παράπαν, οὐδέ ἐξανδραποδίσαι τε καί οὐδέποτε τό Ποντίων γένος ὁλίγιστον ἐγένετο τῶν Τούρκων ἔνεκεν!!!!!
Τί οὖν δη φαίη τις ἂν τούτου πέρι; Πόθεν, ὦ φίλτατοι, τοῦτο τεκμαίρεται, ὄ Φίλης δηλοί;
Δοκεῖ μοι οὐ δίκαιον εἶναι λέγειν ὡς εἰδότα ὧν τις μὴ καλῶς τε καί σαφῶς οἶδεν περί, ἐκπλήττων κακῶς πάντας ἡμᾶς. 
Οὐ πώ τι τοῦ τοιούτου τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδον ἤ τοῖς ὠσίν ἤκουσα κατά τόν ἐμόν βίον ὑπό ὑπουργοῦ λεγόμενον..
Πλείστοι τῆς νῦν κυβερνώσης ἀρχῆς ἀνοηταίνοντες καί ἀνοήτων δοξῶν μεστοί, καθ´ ἐκάστην δηλούσιν καί τί καινόν παράδοξον περί τῶν ἐν Ελλάδι πραγμάτων, ἐκπλήττοντες τούς πάντας.
Οἶμαι τοίνυν, ὦ φίλτατοι, ὅτι τούς ἀκριβεστάτους τῶν Ἐλλήνων δεί κατασταθῆναι κυβερνήτας εἷναι τό λοιπόν. 
Εὐχαριστῶ ὑμῖν. 0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top