Εἰ καί τοίνυν δοκεῖ , φίλοι Ἔλληνες, τοῖς πολλοῖς μή ἀσφαλές εἶναι ἐργάζεσθαι ἐν τοῖς μεταλλείοις εἰς Μιανμάρ, διὰ τὴν ἀπορίαν γάρ τῶν ἐπιτηδείων ἐργάζεσθαι πολλούς. 
Τούτου δη ἔνεκεν, τῶν ἀνθρώπων οὐ μεῖον ἑκατό ἀπέθανον, οἴ σκηνούντες ἐτύγχανον ἔξω  ὀρύγματος μεταλλείων ὡς νεφρίτην ἐξορύξοντες τῆς νυκτός, ἐπικαλυφθέντες ἐξαίφνης ὑπό τοῦ ὀρυττομένου χοῦ, ὡς ὁμολογεῖται ὑπό τῶν ἀρχῶν. 
Ἔτι δε πολλοί μέν εἰσίν οἰ τετρωμένοι δεόμενοι ἱατρικῆς περιθάλψεως τέ καί ἐπικουρίας. Ὅτι ἄδηλον μὲν εἴη παντὶ ἀνθρώπῳ ἐν Μιανμάρ, πῶς ἄν σώζοιντο οἰ ἐπικαλυφθέντες, Εὐρωπαῖοι ἐπιστήμονες παραγεγόνασιν εἰς Μιανμάρ ὡς συνεπικουρήσοντες τοῖς τετρωμένοις τε και ζητήσοντες τούς ἀγνοουμένους. 
Ἀνάγκη γάρ νῦν ἐστί αὐτοῖς τούς μέν νεκρούς θάπτειν τό πρῶτον τε τούς δέ αἰτίους παρασχεῖν τῆ δικαιοσύνῃ εἰς κρίσιν.
Εὔχομαι καρδιόθεν τοῖς θεοῖς δοῦναι ὑμῖν ἄ δοκοῦσιν ὑμῖν συμφέρον εἶναι. 
Ευχαριστῶ ὑμῖν. 
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top